ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Citharexylum fruticosum
  • Gmelina asiatica
  • Vitex altissima
  • Vitex leucoxylon