ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Lagerstroemia thorelli
  • Lagerstroemia speciosa
  • Lagerstroemia lancasteri
  • Lagerstroemia microcarpa