ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Antidesma ghaesembilla
  • Breynia retusa
  • Breynia vitis_idaea
  • Dimorphocalyx glabellus