ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Diospyros affinis
  • Diospyros ebenum
  • Diospyros ferrea
  • Diospyros chloroxylon