ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Sansevieria roxburghiana