ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Dioscorea oppositifolia
  • Dioscorea tomentosa