ID Botanical Name LanguageID Common Name Safe Name
  • Wedelia trilobata
  • Vernonia elaeagnifolia
  • Kleinia grandiflora